ایرلاین ها در ایران از کدام ترمینال پرواز می کنند ؟

مسیرهای پروازی
نام شرکت های هواپیماییپروازترمینال 1ترمینال 2ترمینال 4ترمینال 6
کیش ایر کیش ایر پرواز ورودی   پرواز ورودی دارد    
پرواز خروجی پرواز خروجی دارد      
زاگرس زاگرس پرواز ورودی   پرواز خروجی دارد    
پرواز خروجی پرواز خروجی دارد      
آتا آتا پرواز ورودی   پرواز ورودی دارد    
پرواز خروجی   پرواز خروجی دارد    
قشم ایر قشم ایر پرواز ورودی   پرواز ورودی دارد    
پرواز خروجی   پرواز خروجی دارد    
معراج معراج پرواز ورودی   پرواز ورودی دارد    
پرواز خروجی   پرواز خروجی دارد    
نفت کارون پرواز ورودی   پرواز ورودی دارد    
پرواز خروجی   پرواز خروجی دارد    
ایران ایر ایران ایر پرواز ورودی   پرواز ورودی دارد    
پرواز خروجی   پرواز خروجی دارد    
ایران ایر تور ایران ایر تور پرواز ورودی   پرواز ورودی دارد    
پرواز خروجی   پرواز خروجی دارد    
آسمان آسمان پرواز ورودی       پرواز ورودی دارد
پرواز خروجی     پرواز خروجی دارد  
ماهان ماهان پرواز ورودی       پرواز ورودی دارد
پرواز خروجی     پرواز خروجی دارد  
تابان تابان پرواز ورودی       پرواز ورودی دارد
پرواز خروجی     پرواز خروجی دارد  
کاسپین کاسپین پرواز ورودی       پرواز ورودی دارد
پرواز خروجی     پرواز خروجی دارد  
اترک اترک پرواز ورودی       پرواز ورودی دارد
پرواز خروجی     پرواز خروجی دارد  
سپهران پویا پرواز ورودی       پرواز ورودی دارد
پرواز خروجی     پرواز خروجی دارد  
پویا ساها پرواز ورودی       پرواز ورودی دارد
پرواز خروجی     پرواز خروجی دارد  
سپهران سپهران پرواز ورودی       پرواز ورودی دارد
پرواز خروجی     پرواز خروجی دارد  
پویا وارش پرواز ورودی   پرواز خروجی دارد    
پرواز خروجی پرواز خروجی دارد      

مسیرهای پروازینام شرکت های هواپیماییپروازترمینال 1ترمینال 2ترمینال 4ترمینال 6کیش ایرکیش ایرپرواز ورودی پرواز ورودی دارد  پرواز خروجیپرواز خروجی دارد   زاگرسزاگرسپرواز ورودی پرواز خروجی دارد  پرواز خروجیپرواز خروجی دارد   آتاآتاپرواز ورودی پرواز ورودی دارد  پرواز خروجی پرواز خروجی دارد  قشم ایرقشم ایرپرواز ورودی پرواز ورودی دارد  پرواز خروجی پرواز خروجی دارد  معراجمعراجپرواز ورودی پرواز ورودی دارد  پرواز خروجی پرواز خروجی دارد  نفتکارونپرواز ورودی پرواز ورودی دارد  پرواز خروجی پرواز خروجی دارد  ایران ایرایران ایرپرواز ورودی پرواز ورودی دارد  پرواز خروجی پرواز خروجی دارد  ایران ایر تورایران ایر تورپرواز ورودی پرواز ورودی دارد  پرواز خروجی پرواز خروجی دارد  آسمانآسمانپرواز ورودی   پرواز ورودی داردپرواز خروجی  پرواز خروجی دارد ماهانماهانپرواز ورودی   پرواز ورودی داردپرواز خروجی  پرواز خروجی دارد تابانتابانپرواز ورودی   پرواز ورودی داردپرواز خروجی  پرواز خروجی دارد کاسپینکاسپینپرواز ورودی   پرواز ورودی داردپرواز خروجی  پرواز خروجی دارد اترکاترکپرواز ورودی   پرواز ورودی داردپرواز خروجی  پرواز خروجی دارد سپهرانپویاپرواز ورودی   پرواز ورودی داردپرواز خروجی  پرواز خروجی دارد پویاساهاپرواز ورودی   پرواز ورودی داردپرواز خروجی  پرواز خروجی دارد سپهرانسپهرانپرواز ورودی   پرواز ورودی داردپرواز خروجی  پرواز خروجی دارد پویاوارشپرواز ورودی پرواز خروجی دارد  پرواز خروجیپرواز خروجی دارد   


خرید بلیط هواپیما

بدلیل گذشت 15 دقیقه از زمان آخرین بروز رسانی باید جستجوی خود را تکرار نمایید.


جستجوی جدید
×

راهنمای نصب اپلیکیشن iOS

English العربی

1. در مرورگر سافاری در نوار پایین همین صفحه این دکمه را فشار دهید :

2.در منو باز شده ردیف پایین را به سمت چپ بکشید (در iOS13 به سمت بالا بکشید) و این دکمه را فشار دهید :

3. در بالای صفحه این دکمه را فشار دهید :

4. پس از بستن مرورگر، آیکون اپلیکیشن به گوشی شما اضافه شده و آماده استفاده میباشد.

1.في أسفل متصفح Safari ، انقر فوق :

2.في القائمة المنبثقة ، اسحب الصف السفلي إلى اليسار (iOS13 اسحب إلى أعلى) واضغط على هذا الزر:

3. في الجزء العلوي من الشاشة ، اضغط على هذا الزر:

4. بعد إغلاق المتصفح ، أيقونة التطبيق على الهاتف لقد أضفت وجاهزة للاستخدام.

1. In the toolbar on the bottom of the Safari browser, click on :

2. Select the :

3. In the next step, in the top right corner, click on :

4. A shortcut of the app will appear on your home screen, and the app is ready to use.